ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς
 • Σύσταση εταιρειών όλων των εταιρικών μορφών (ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ-Γραφεία Αντιπροσώπευσης)
 • Εγκατάσταση Ελληνικών εταιρειών στη Ρωσία και την Ουκρανία
 • Σύσταση εταιρειών στην Κύπρο
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων εργαζομένων τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα
 • Αγοραπωλησία ακινήτων μεγάλης εμπορικής αξίας
 • Διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από λογαριασμούς τηλεφωνίας.
 • Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα
 • Αλλοδαποί, έκδοση αδειών εισόδου, παραμονής και εργασίας
 • Πολεοδομική νομοθεσία
 • Ιθαγένεια
 • Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Σύνταξη συμβάσεων, κοινοπραξίες, διαχείριση ακινήτου περιουσίας
 • Διαμεσολάβηση – Διαιτησία