ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στη σύνταξη όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων, στη διαπραγμάτευση των όρων τους, την ερμηνεία τους και την επίλυση τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως τυχόν διαφορών που απορρέουν από αυτές. Παρέχουμε ολοκληρωμένη  νομική υποστήριξη σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις. Γνώμονάς μας είναι πάντα το εξατομικευμένο συμφέρον του κάθε εντολέα  μας.

Αναλαμβάνουμε  τη σύσταση και πλήρη νομική υποστήριξη κάθε μορφής εταιρειών, καθώς και υπεράκτιων εταιρειών. Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπορικών σημάτων. Έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν, μετά από πλήρη νομικό έλεγχο, τη  διεκπεραίωση εξαγορών  και μετασχηματισμών κάθε μορφής εταιρειών.

 • Σύσταση κάθε είδους εταιρείας, Ανώνυμες,  ΑΕΕΑΠ,  ΕΠΕ, Προσωπικές, Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές,   Offshore,   Κοινοπραξίες,   Εταιρείες  ν. 89/1967,  Γραφεία Αντιπροσώπευσης, Θυγατρικές Αλλοδαπών, Εταιρείες Μεταφοράς Κεφαλαίων. 
 • Εξωεταιρικές συμβάσεις και συμφωνίες. 
 • Επιμέλεια Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.