ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Επί σειρά ετών ασχολούμαστε ενεργά με το μεταναστευτικό δίκαιο, με το δίκαιο ιθαγένειας, καθώς και με το προσφυγικό δίκαιο. Με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο εγκαταστήσαμε, εκπροσωπήσαμε και εξακολουθούμε να εκπροσωπούμε στην Ελλάδα τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο μη κυβερνητικούς οργανισμούς CRS  και  SAMARITAN’SPURSE.

Για τη διαχείριση των υποθέσεων αυτών έχουμε συστήσει στο γραφείο μας αυτοτελές τμήμα το οποίο από το έτος 2014 στελεχώνεται από ειδικευμένους δικηγόρους.

Ενδεικτικές περιπτώσεις υποθέσεων τις οποίες διεκπεραιώνουμε με απόλυτη επιτυχία:  
 • Νομική υποστήριξη Μ.Κ.Ο.
 • Θεωρήσεις εισόδου (visas) όλων των κατηγοριών.
 • Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (goldenvisa, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, λόγοι σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης, εξαιρετικοί λόγοι).
 • Αιτήσεις περί παροχής καθεστώτος διεθνούς προστασίας (άσυλο).
 • Αντιρρήσεις κατά αποφάσεων κράτησης.
 • Διοικητικές προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων απορριπτικών αποφάσεων περί παροχής ασύλου.
 • Αιτήσεις – προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια κατά δευτεροβάθμιων απορριπτικών αποφάσεων περί παροχής ασύλου.
 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.